הועדה לפנים משורת הדין

​​​​​​​​​​
 

הוועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין פועלת מכוח תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (כללי עבודתה של הוועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין) תשע"ח- 2017.

 

לוועדה סמכות לדון במקרים חריגים ומיוחדים בהם מבוקש סיוע שאין לו מענה בחוק, בתקנות, בהוראות הנוהל של האגף, או במקרים בהם ישנה חריגה מהקריטריונים המפורטים בתקנות ובהוראות האגף. הפנייה לוועדה מחייבת שקיפות כלכלית מלאה ובהתקיים מצב סוציואקונומי קשה.

 

הועדה מתקיימת בראשות שופט בדימוס ומשתתפים בה נציגים מאגפי משרד הביטחון (אגף תקציבים, אגף כספים, היועץ המשפטי), נציגי ציבור ונציגי הארגונים היציגים.

 

לקבלת פרטים נוספים על הליך הגשת הבקשה והמסמכים הנדרשים ניתן לפנות אל עובד הרווחה במחוז המטפל.

 

להלן קישור לצפייה בתקנות הוועדה:  https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_737.htm

 

בהתאם לקבוע בסעיף 35 א(ה) לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)- תש"י 1950 , החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין , יפורסמו באתר האינטרנט של אגף משפחות הנצחה ומורשת, ללא פרטים מזהים.​​