מבוא למידע באתר

​אתר זה  נועד, בין היתר, להביא לידיעת ציבור זכאי אגף משפחות הנצחה ומורשת מידע תמציתי על השירותים והזכויות להם זכאים.

נדגיש כי בחקיקה הרלוונטית ובהוראות האגף חלים מעת לעת שינויים המשפיעים על היקף הזכאויות ועל שיעורן, וכן שינויים בתנאים לקבלת הזכויות.

אשר על כן, יודגש כי המידע המובא באתר זה הוא כללי, וכי הנוסח הקובע והמחייב לגבי הזכויות הוא הנוסח הקבוע בחקיקה, בתקנות ובהוראות המנהל הרלוונטיות.

מידע מפורט, בדיקת זכאות לקבלת סיוע, והסברים על התנאים למימוש הזכאויות, ניתן לקבל במשרדים המחוזיים של האגף או באמצעות מרכז השירות הטלפוני: 03-7776700

בטרם תבוצע התחייבות כספית מצד הזכאי, יש לפנות לעובדים המוסמכים במשרדים המחוזיים.​