BenefitsCategories page

קרנות ועזבונות

​יתומים עד גיל 21 

(הסיוע יינתן באמצעות האלמנה)

​יתומים מגיל 21 ועד גיל 40

(שהוכרו עד גיל 30)

​הערות

מתן הסיוע מותנה בקיום המשאבים הכספיים המצויים בקרנות ועזבונות.


בהיעדר  קבלות מקור, יש להציג קבלה העתק נאמן למקור וכן הצהרת הפונה על אובדן חשבונית.​