פרוטוקולים של המועצה הציבורית להנצחת החייל

​​​​​​

​​המועצה הציבורית להנצחת החייל (להלן: המועצה הציבורית) פועלת מכוח סעיף 12 לחוק בתי קברות צבאיים התש"י-1950 (להלן: "החוק").

שר הביטחון ימנה את חברי המועצה הציבורית. הרכב המועצה ישקף, ככל האפשר, את הקבוצות השונות של משפחות החללים שהחוק חל עליהן. המועצה הציבורית תייעץ לשר הביטחון בעניין בתי קברות צבאיים ובענייני הנצחת חיילים ואנשי כוחות הביטחון ותפקידיה קבועים בתקנות בתי קברות צבאיים (תפקידי המועצה הציבורית להנצחת החייל) תש"יז-1956.

תקנון המועצה הציבורית מסדיר את נוהלי העבודה של המועצה:  תקופת כהונת המועצה, הרכב חברי המועצה, הליך מינוי חברי המועצה, יושב ראש המועצה, פקיעת חברות במועצה, דרכי הפעולה של המועצה, נוהל העלאת נושאים לדיון במועצה, קיום דיונים חוזרים במועצה, ועדת קבע, ועדות זמניות  ("אד הוק").

לישיבות המועצה הציבורית מוזמנים סמנכ"ל וראש אגף משפחות,הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, סגן ראש האגף וראש היחידה להנצחת החייל במשרד הביטחון, ונציג היועמ"ש למערכת הביטחון.