BenefitsCategories page

דיור


קבלת סיוע מיוחד

אלמנה המבקשת סיוע מיוחד שאינו כלול במסגרת החוק תפנה לעובד הסוציאלי או קצין התגמולים המחוזי ותפרט את בקשתה. הצורך ייבדק על ידי הגורם המוסמך במטרה לסייע במידת האפשר.